info@msu.ac.th 043 719 800

ข่าวกิจกรรม


การป้องการการทุจริตในสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นิสิต มมส ร่วมใจต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

นิสิต มมส ร่วมใจต่อต้าน "การทุจริตและประพฤติมิชอบ" เพื่อการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 กองกิจการนิสิต ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพิ่มเติม...

สำนักงานอธิการบดี มมส ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2566  โดยมี รอ เพิ่มเติม...

โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมโคราช 1 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทารา โคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีร เพิ่มเติม...

มมส จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 23กุมภาพันธ์ 2566) สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการเข้าสู่ Smart University ประจำปี เพิ่มเติม...

กองการเจ้าหน้าที่ มมส จัดโครงการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2566 หลักสูตร “การต้

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2566) กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบในสถาบันอุดมศึกษาประจำปี 2566 หลักสูตร  “การต้านการทุจริตในสถานกา เพิ่มเติม...

ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

วิดีโอคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม EP.1-4

ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

วิดีโอการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส