info@msu.ac.th 043 719 800

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด


การป้องการการทุจริตในสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นิสิต มมส ร่วมใจต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

นิสิต มมส ร่วมใจต่อต้าน "การทุจริตและประพฤติมิชอบ" เพื่อการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 กองกิจการนิสิต ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพิ่มเติม...

สำนักงานอธิการบดี มมส ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2566  โดยมี รอ เพิ่มเติม...

โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมโคราช 1 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทารา โคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีร เพิ่มเติม...

มมส จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 23กุมภาพันธ์ 2566) สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการเข้าสู่ Smart University ประจำปี เพิ่มเติม...

กองการเจ้าหน้าที่ มมส จัดโครงการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2566 หลักสูตร “การต้

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2566) กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบในสถาบันอุดมศึกษาประจำปี 2566 หลักสูตร  “การต้านการทุจริตในสถานกา เพิ่มเติม...

มมส ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมชี้แจงเรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยง เพิ่มเติม...

มมส ประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ เตรียมเป็น ม.ในกำกับของรัฐ (ครั้งที่ 4)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ... เพื่อเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับข เพิ่มเติม...

มมส ร่วมโครงการส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดบ้านเมืองสุจริตไปสู่เยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2566) ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร เพิ่มเติม...

มมส ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัย แล

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตระหนักถึงการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภา เพิ่มเติม...

มมส ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2566

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2565) กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2566  โดย เพิ่มเติม...