info@msu.ac.th 043 719 800

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด


การป้องการการทุจริตในสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองการเจ้าหน้าที่ มมส จัดโครงการป้องกันการทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3

     เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการป้องกันทุจริตในสถาบันการศึกษา ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต / พลเมืองแล เพิ่มเติม...

กองการเจ้าหน้าที่ มมส จัดโครงการป้องกันการทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2

     วันนี้ (6 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.00 น. กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการป้องกันการทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา (รูปแบบออนไลน์) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาค เพิ่มเติม...

กองการเจ้าหน้าที่ มมส จัดโครงการป้องกันการทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา

     วันนี้ (30 มีนาคม 2565) กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการป้องกันการทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องประชุม B-412 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ บ เพิ่มเติม...

มมส ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     วันนี้ (22 มีนาคม 2565) เวลา 13.30 น. กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมชี้แจงเรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขอ เพิ่มเติม...

มมส ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัย

      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตระหนักถึงการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐให้เป เพิ่มเติม...